The news is by your side.

Haji Hasan Mustapa : Puasa ka Lebaran

Haji Hasan Mustapa : Puasa ka Lebaran | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa BaratHaji Hasan Mustafa (Garut, Jawa Barat, 1268 H/3 Juni 1852 M – Bandung, 1348 H/13 Januari 1930) adalah seorang ulama dan pujangga Islam yang banyak menulis masalah agama dan tasawuf dalam bentuk guritan (puisi yang berirama dalam bahasa Sunda).

Ajaran Islam ditulis dan diajarkan menggunakan lambang-lambang yang terdapat dalam pantun serta wayang tradisional Sunda. Metafora yang dipergunakan pun sering bersifat khas Sunda. Meskipun sangat khas sunda, karya-karya seninya sangat berlainan dengan karya-karya seni Sunda pada masa itu. Tema umumnya yang dibahas adalah tema khas tasawuf. Bentuk formalnya mirip dengan kitab-kitab suluk dalam bahasa Jawa, tetapi isinya lebih dekat dengan tradisi puisi tasawuf.

Karya-karya itu merupakan perpaduan atas tanggapan, renungan, dan pendapat Haji Hasan Mustafa terhadap bermacam-macam pengetahuan yang dikuasainya, yakni agama Islam, tasawuf (tarekat Syattariah?), kebudayaan Sunda, dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Hampir semua karyanya ditulis dalam huruf pegon (tulisan menggunakan huruf Arab tetapi kata-kata dalam bahasa Jawa atau Sunda). Hasilnya, sekitar tahun 1900 ia berhasil menulis lebih dari 10.000 bait guguritan yang mutunya dianggap sangat tinggi oleh kritikus sastra Sunda kiwari.

Karya-karyanya yang pernah dicetak dan dijual kepada umum adalah Bab Adat-Adat Urang Sunda Jeung Priangan Liana ti Éta (1913), esei tentang suku Sunda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Belanda (1977); Leutik Jadi Patélaan Adatna Jalma-Jalma di Pasundan (1916); Pakumpulan Atawa Susuratanana Antara Juragan Haji Hasan Mustafa Sareng Kyai Kurdi (1925); Buku Pengapungan (Hadis Mikraj, tahun 1928); dan Syekh Nurjaman (1958).

Di samping itu terdapat pula buku-bukunya yang hanya dicetak dan diedarkan di kalangan terbatas, seperti Buku Pusaka Kanaga Wara, Pamalatén, Wawarisan, dan Kasauran Panungtungan. Semua buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya.

Karya-karyanya yang dipublikasikan dalam bentuk stensilan ialah Petikan Qur’an Katut Abad Padikana (1937) dan Galaran Sasaka di Kaislaman (1937). Masih ada karya lain yang tidak dipublikasikan dan disimpan oleh M. Wangsaatmadja (sekretarisnya, 1923-1930). Pada tahun 1960 naskah tersebut diketik ulang dan diberi judul Aji Wiwitan (17 jilid). [Selain itu, Haji Hasan Mustapa menulis naskah dalam bahasa melayu Kasful Sarair fi Hakikati Aceh wa Fidir (Buku Rahasia Sebetulnya Aceh dan Fidi) yang sampai sekarang naskahnya tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden.] Pada tahun 1977 haji Hasan Mustapa sebagai sastrawan Sunda memperoleh hadiah seni dari presiden Republik Indonesia secara anumerta.

Berikut ini beberapa bait tentang puasa yang tersebar di beberapa pupuh yang pernah Beliau tulis. Saya berusaha menggabungkannya sebisa-bisanya dan terpaksa mengorbankan sifat pupuh itu sendiri yang memeliliki pakem cara menuliskan maupun dalam melagukannya. Keukeuh, fokus pada syair saja.

Nyuhun hapuntenna bilih melengkung bekas nyalahan.

Puasa ka Lebaran

1
Kulu-kulu di lalayu,
kinanti di tanggal hiji,
boboran siam Ramadan,
tilu puluh kali hiji,
salapan tilu salapan,
punjul tilu kali hiji.
2
Hiji puluh kali tilu,
tiluna pancering hiji,
lima welas kali dua,
lima lima genep kali,
saha nu bisa milangan,
tanda teu leungiteun hiji.
49
Tacan wareg sacukupna,
bangsa lahir bangsa batin,
nepi ka laélatul kadar,
diintip saban janari,
bongan jangji maparin,
kajeun Gustina di ditu,
enggeus-enggeus asa tacan,
bawaning ku kurang mahi,
kajeun Qur-an urang pada ngomean.
8
Wani ngadurugdug bedug,
di kaum tandaning widi,
widi ngadulagan pitrah,
babakti nebusan diri,
kias palakiah tuang,
amit ka Gusti Yang Widi
9
Widi nu kapungkur-pungkur,
mulih bihara-bihari,
alam nginum alam dahar,
bisi leungiteun nu tadi,
walatra jatnika rasa,
pakeun sahari-hari.
10
Hari raya nu satuhu,
nyacag salat nyiksik takbir.

Tuh di ditu ayana dukuh talon matuh,
banjar karang panglayungan,
nyaéta anu diseja dina panginditan tadi,
nu pasti balik wiwitan,
pulang wekasanana,
tina urut urang ngapung ninggang kana panginditan nu puasa ka lebaran

Bait-bait di atas diambil dari pupuh Kinanti Kulu-kulu (1,2,8,9,10) Sinom Barangtaning Rasa (49) dan bagian akhir dikutip dari bukunya Dr. Asep Salahudin “Sufisme Sunda”. Untuk judul, saya ambil dari penghujung puisi.

Pertama kali terbit 22 Juni 2018, diupload ulang 21 April 2023.

Leave A Reply

Your email address will not be published.