The news is by your side.

NU Upayakan Lebaran 1941 Tiada Pemadaman Listrik

NU Upayakan Lebaran 1941 Tiada Pemadaman Listrik | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa BaratPada masa penjajahan Belanda, sepertinya, terutama pada tahun 1941, ada kabijakan pemadaman listrik karena hal-hal tertentu. Oleh karena itu, Hoofdbestuur NahdlatoeI-‘Oelama’ (H.B.N.O) atau sekarang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berupaya agar kaum Muslimin menjalankan puasa dan Lebaran dalam suasana terang.
Upaya tersebut dilakukan PBNU dengan mengirimkan surat kepada pihak terkait. Surat tersebut didokumentasikan pada majalah dwimingguan Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) tahun ke-10 halaman 7 (tak diketahui edisi terbit). Pada majalah itu juga redaksi mencantumkan balasan dari pihak terkait.
Berikut surat yang dikirim PBNU:

Permohonan H.B.N.O kepada Legercommandant
Soerabaja 29 Sja’ban 1360/21 September 1941
Dipersembahkan kehadapan
Jang bidjaksana P.T. Legercommandant
Di BANDOENG
Nr. 618/Spt/ll
Pokok: Permohonan.
Lampiran: Nihil.

Dengan segala hormat,

Hoendjoek periksa, berkenaan dengan datangnja hari boelan Poeasa (Ramadlan), djikalau tiada mendjadikan keberatan jang sangat, NahdlatoeI ‘Oelama’ memohon dengan segala hormat selama boelan Ramadlan dan permoelaan Sjawal tiada diadakan penggelapan malam (oefening dari L.B.D.), sebab selama boelan terseboet oemmat Islam perIoe penerangan oentoek masak-masak makan dan sebagainja, salat tarawih dan ‘ibadah lain-lain diwaktoe malam.


Follow Channel LTNNU Jabar di Whatsapp untuk mendapatkan update artikel terbaru. Klik Link ini >> Channel LTNNU Jabar


 

Demikianlah permohonan itoe hamba persembahkan, dan sebeloem dan sesoedahnja hamba sekalian mempersembahkan terima kasih dan hormat.–

A/n. H.B. NdhdlatoeI-‘Oclama’
Algemeene Zaken Tanfidzijah:

Ketoea :
(w.g.) Ch. M. Machfoezh-Shiddiq

Penoelis
(w.g.) ‘A.’A Dijar

Berikut balasan dari P.T. Legercommandant

LEGERCOMMANDO
Hoofdkantoor van den Generalen Staf
Nr. 1711G.S. III-15
Lampiran: Nihil.-
POKOK :
Permohonan Hoofdbestuur Nahdlatoel-‘Oelama’ tentang oefening L.B. D. selama boelan Poeasa.-
Hoofdkwartiet: Bandoeng. 25/9-’41.

Mengingat akan soerat Toean-toean jang tertanggal 21 September 1941 Nr. 618/Spt./II. kami beritahoekan dengan hormat, bahwa dengan pertimbangan Departement van Binnenlandsch-Bestuur, jang ‘ mendaérahkan L.B.D. itoe. selama boelan Poeasa di Djawa tidak akan diadakan oefening penggelapan. ketjoeali dalam hal jang sangat memaksa karena sebab-sebab jang loear biasa.~ ‘

Atas nama Legercommandant;
Chef dari Generalen Staf, sepeninggalnja,
Kepala dari Sectie III,
w.g. (ta’ terbatia)
Kepada ‘ . . Hodfdbestuur Nahdlatoel -‘Oelamai
Sasakstraat 23.
di Soerabaja

Sekadar diketahui, BNO memiliki moto “Majalah Islamiyah Umumiyah”. Terbit dua minggu. Pada tiap jilid, dijelaskan Made Redacteuren j.m. K.H. Hasjim Asj’arie Teboeireng Djombang, j.m. K.H. Abduwahab Chasbullah Soerabaja, j.m. K.H Bisri Denanjar Djombang. (Abdullah Alawi)
Sumber : NU Online
Leave A Reply

Your email address will not be published.