26.7 C
Bandung
Selasa, Agustus 16, 2022

teras islam moderat online NU Jawa Barat

Must read

H Usep D Rostandi
Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati yang juga Wakil Koordinator Koperasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah II Jabar dan Banten. Aktif sebagai pengurus dilingkungan PWNU Jawa Barat

Antara Panca Islam, Panca Sila Jeung Panca Wa

Ku Asep Hulwani*

Antara Panca Islam, Panca Sila Jeung Panca Wa | NU Jawa BaratPanca Islam hartina rukun Islam anu lima anu jadi pondasina kaislaman, ngadeg jeung runtuhna kaislaman hiji jelema gumantung kana dilaksanakeun jeung henteuna rukun Islam anu lima ieu. Pilahir Nabi sinelir anu katampi ku Sayyid Abdulloh bin Umar r.a Riwayat Imam Bukhori :”Diadegkeunana Islam ku lima nyaeta 1. Syahadat 2. Sholat 3. Zakat 4. Puasa 5. Munggah Haji.” Disaliksik ditalungtik disidik-sidik geuning Pancasila oge kaluar tina Panca Islam, atuh lamun  dipancakakikeun mah meureun Panca Islam minangka ibu, Pancasila minangka putra, kukituna piraku Ibu heunteu nyaah ka putra, oge piraku putra henteu satuhu ka Ibu. Geura urang sidik-sidik !

Dasar Negara Republik Indonesia aya lima : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Perikemanusiaan 3. Keadilan sosial 4. Kerakyatan 5. Kebangsaan.

I.       Ketuhanan Yang Maha Esa aya patalina jeung syahadat. Dina kitab Al-Mufid fi bayanisysyahadati wattauhidi nerangkeun : Syahadat teh aya opat martabat :

1.       Syahadat Dunya wungkul, lobana aya opat:

a.       Syahadat munafek hartina ngucapkeun jeung ngamalkeun kana syahadat bari hatena sulaya.

b.      Syahadat nu murtad hartina ngucapkeun jeung ngamalkeun kana syahadat bari milampah pamurtadan

c.       Syahadat lisan hartina ngucapkeun syahadat wungkul ngamalkeun mah henteu bari teu percaya

d.      Syahadat nu bodo hartina ngucapkeun syahadat bari teu ngarti kana tujuanana.

Syahadat anu opat ieu di akherat moal manfaat malah bakal meunang la`nat

2.       Syahadat Dunya Akherat hartina ngucapkeun dua kalimah syahadat bari ngarti kana tujuanana tur nyaho dalil-dalilna sarta milampahkeun kakuduanana.

3.       Syahadat Khowas hartina terbuka hate ngalugay pepeteng lalangse bathin ,dimana ningali sagala perkara terus tembus inget ka Alloh SWT anu ngadamelna eta perkara .

4.       Syahadat Khowasul Wasilin hartina memeh ningali sagala perkara atawa sagala kajadian geus tiheula ningal ka Alloh ,lantaran sagala kajadian atawa sagala kaayaan di damel heula ku Alloh ,jadi paningali hate leuwih ti heula batan kanyaho hate .

Ku tauhid nomer dua,tilu jeung opat ieu bisa ngajamin kana kajayaan nagara ,katengtreman bangsa sarta kasalametan dunya rawuh akherat,sabab manusa anu kaancikan ku ieu jadi pamingpin atawa anun di pingpin tangtu bener sarta jujur perjuanganana moal kandas di tengah jalan sabab boga rasa di poncongok ku Gustina.

II.       Kemanusiaan yang adil dan beradab aya patalina  jeung sholat. Dawuh Alloh Swt :” Henteu pati-pati nyieun kami kana jin jeung manusa anging supaya ibadah .” QS Adzariyat : 56 .Jadi manusa nu aya di kolong langit ieu kabeh oge saharkat,sadarajat,sapangkat pada-pada makluk Gusti jeung pada-pada boga tugas.

III.       Kaadilan sosial aya patalina jeung zakat. Kaadilan sosial dina islam di bagi dua : 1. Aya anu wajib di sebut Zakat , 2. Aya anu sunat di sebut Shodaqoh. Kasuburan,kasejahteraan jeung kamakmuran bisa sumarambah parat kasakuliah umat lamun pamingpin jeung anu bareunghar sadar kana ngaluarkeun zakat, jadi rahayat repeh rapih,silih asih ku pamanggih, silih asuh dimana aya pangabutuh.

IV.       Kerakyatan (Demokrasi)aya patalina jeung Puasa. Nyaeta permusyawaratan perwakilan anu diaping ku hikmat jeung kabijaksanaan dina ngayakeun kaputusan-kaputusan nu ngeunaan nagara jeung masyarakat nurutkeun peradaban,kabiasaan jeung agama anu ngajamin kana kahayang ra`yat loba. Dina hal musyawarah Alloh SWT marentahkeun dina QS Al-Imran : 159 :”Jeung kudu musyawarah anjeun dina sagala urusan.” Pikeun ngalaksanakeun kasucian musyawarah sangkan hasilna murni sarta sampurna tur manfaat, di Islam diayakeun tanaga bathin nyaeta puasa, nu ngandung kasucian jiwa ku ngalatih diri nyorang lapar hanaang, lelah, payah jeung nahan nafsu tina sagala kahayangna anu dasarna tho`at sarta satia, ikhlas, ngahaja ngabdikeun diri ka Maha Ilahi Robbi, seja ngemban timbalan pangeran, tumut kanu di dawuhkeun ku Rosulna. Manusa nu geus ngalampahkeun puasa beunang oge di samarutkeun jeung lalaki langit, satria lalanang jagat nu tos nyorang pertempuran anu hebat ngagempur musuh anu teguh di galanggang medan pertandingan ngalawan hawa nafsu anu matak ngagujrudkeun di kampung-kampung, ear di unggal kota, huru hara di unggal nagara, nu meuweuh teu aya reureuhna sarta henteu bisa dihadang ku warnaning kadunyaan. Jadi manusa nu can bisa ngalahkeun nafsuna moal bias ngangkat harkat darajat dirina pribadi kana sajatining kamulyaan dunya akherat, oge moal meunang katengtreman jeung kasampurnaan sarta kasalametan anu hakiki sumawona nengtremkeun batur jeung nulungan batur apan dirina oge tulungan batur. Ku kituna keur ngawujudkeun kara`yatan anu sabenerna di perlukan ngalatih diri anu sajati.

 V.   Kabangsaan (Nasionalisme) jeung Munggah Haji. Kabangsaan Republik Indonesia ngahijikeun tekad jeung ikhtiar, ngajaga kamerdekaan anu berdaulat huluwotana narekahan kahirupan jeung kasampurnaan bangsa sarta kabebasan jeung kamerdekaan. Dawuh Alloh Swt dina QS Alhujrot : 13 :” Saenyana Kami geus nyieun lalaki jeung awewe. jeung ngajadikeun kami ka maraneh kabeh golongan-golongan jeung bangsa-bangsa supaya silih wawuhan.saenyana nu pangmulya-mulyana mungguh Alloh eta nu pangtaqwa-taqwana.” Dina Munggah haji katingali didinya ratusan rebu manusa anu teu sarua rupana, kulitna, pakena, kabeukina, karesepna, basa jeung bangsana tapi hatena gumulung samaksud, saseja, sacita-cita, seja ngabdikeun diri ka maha Ilahi Robi, teu burung luyu ngaleut ngabandaleut repeh rapih, tentrem bari ayem gumulung sabilulungan enggoning ngajalankeun tugasna masing-masing.

Lamun panca Islam dilaksanakeun maka Pancasila kabawa malah hasilna bakal bisa nanjeurkeun Panca Wa (lima Wa) nyaeta :

1.       Wutuh hartina Masyarakat cukup dahar cukup make.

2.       Wisma hartina masyarakat baroga imah anu layak.

3.       Wibawa hartina masyarakat kajamin kahormatan, nyaeta silih ajenan silih asah silih asih silih asuh silih wawangian.

4.       Widada hartina masyarakat kajamin kaamanan lantaran arinsap

5.       Waras hartina sehat akal, sehat jasad, lantaran sagala cukup.

*Pengurus MWCNU Kertasari dan Sekretaris PC Pagar Nusa Kab. Bandung. Robi`ul awal 1433 H/pebruari 2012 M

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest article