The news is by your side.

Siapa yang Berhak Menentukan Mafsadah Corona itu Nyata atau Tidak ?

Siapa yang Berhak Menentukan Mafsadah Corona itu Nyata atau Tidak ? | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat

Saya meyakini para ulama kita yang mumpun dalam qawaid ushuliyah – qawaid fiqhiyah dan maqashid as-syariah itu paham benar akan kaidah masalahah – mafsadah; azimah – rukhsah, taklifi – wadh’i; sadd dzari’ah dan konsep kunci lainnya. Perbedaannya adalah pada aplikasi kaidah dan pemahaman tentang persoalan atau kasus yang dihadapi.

Itu sebabnya dalam bahtsul masail berkenaan dengan perbankan, para ulama akan berkonsultasi dengan ahli ekonomi; berkenaan dengan kemasyarakatan, akan berkonsultasi dengan para pakar sosiologi dan tokoh masyarakat, serta dalam hal kesehatan akan berkonsultasi dengan para dokter, sebelum mengeluarkan fatwa. Ini agar pemahaman terhadap teks nyambung dengan konteks; atau pemahaman tentang kaidah sejalan dengan aplikasinya yang diterapkan untuk kasus tertentu.

Ambil contoh soal corona. Sebagian pihak menggunakan kaidah di bawah ini:

‎المصلحة المحققة مقدمة على المفسدة الموهومة
‎“Kemaslahatan yang nyata wajib didahulukan dari pada mafsadah yang belum nyata”

Leave A Reply

Your email address will not be published.